Procesy gospodarcze, spory sądowe i windykacja roszczeń

Prowadzę sprawy związane z windykacją wszelkich roszczeń wynikających m.in. z:

  • niezapłaconych faktur,
  • kar umownych,
  • odszkodowań,
  • pożyczek,
  • niewykonanych umów,
  • innych wierzytelności.

Etapy dochodzenia roszczeń:

Etap przedsądowy

Z reguły pierwszym etapem w tego rodzaju sprawach jest sygnalizacja roszczeń wobec dłużników i poinformowanie ich o tym, że otrzymałam upoważnienie do ich dochodzenia. Zdarza się, że wysłanie wezwania do zapłaty podpisanego przez radcę prawnego pozwala na rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie spłaty wierzytelności. W takim wypadku prowadzę rozmowy z dłużnikiem celem ugodowego (pozasądowego) zakończenia sprawy.  Etap kończy się powodzeniem jeśli zostanie podpisana stosowna ugoda lub też dłużnik zapłaci żądaną kwotę.

Etap sądowy

Jeśli na etapie przedsądowym nie uda się osiągnąć efektów zadowalających Klienta, sprawa kierowana jest do sądu. Ten etap może trwać stosunkowo krótko, kiedy postępowanie kończy się wydaniem nakazu zapłaty, a dłużnik nie podejmuje dalszej obrony.

W wypadku aktywności dłużnika na tym etapie, w imieniu moich Klientów prowadzę proces sądowy, w którym przesłuchiwani są świadkowie, a nieraz i biegli, a także przeprowadzane są dowody z dokumentów, opinii itp. Postępowanie sądowe może zakończyć się wyrokiem sądu pierwszej instancji. Często strony niezgadzają się z treścią tego rozstrzygnięcia i wnoszone są apelacje, które przenoszą sprawę do sądu drugiej instancji.

Sukcesem na etapie sądowym jest uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty.

Egzekucja komornicza

Po zakończeniu postępowania sądowego sprawa kierowana jest do komornika, który poszukuje – w pewnym zakresie -majątku dłużnika (bada rachunki bankowe dłużnika, ustala miejsce jego zatrudnienia celem zajęcia wynagrodzenia za pracę itp.). Na tym etapie moja rola polega na kontroli poczynań komornika, a także pośredniczenia pomiędzy Klientem, a komornikiem celem szybkiego i skutecznego zakończenia postępowania egzekucyjnego, a także neutralizowaniu zachowań dłużników mających na celu uchylenie się przed egzekucją. Sukcesem na tym etapie postępowania jest wyegzekwowanie od dłużnika zaległych pieniędzy oraz kosztów wszystkich toczących się przeciw niemu postępowań.

Jak widzisz proces windykacji roszczeń bywa długi i skomplikowany, a w jego toku mogą wydarzyć się różne nieprzewidziane sytuację. Dotychczas zdobyte doświadczenie pozwala mi z reguły zakończyć tego rodzaju postępowania z sukcesem.